Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler

Türkiye’nin öncü araştırma üniversitelerinden olan Koç Üniversitesi’nde araştırma projelerinin sayısını arttırmak ve geniş kapsamlı projelerin yürütülmesini sağlamak için ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından faydalanmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. APGTTD olarak araştırma projelerine destek veren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla Koç Üniversitesi arasında bir köprü olarak bu fonlardan etkin bir şekilde yararlanılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Proje başvurusu için uygun olabilecek programların belirlenmesi ve proje başvurusunun hazırlanmasından projenin sonlandırılmasına kadar yaşam döngüsü boyunca proje yürütücüsü ve personeline idari ve finansal her konuda destek veriyoruz.

Temel hizmetlerimiz:

 • Destek programları hakkında üniversite içinden ve dışından katılımcılara sürekli ve etkin bilgilendirme yapılması (bilgi günleri, proje pazarları, seminerler)
 • Geliştirilen proje sayısını artırmaya yönelik hizmetler (kapasite geliştirme, eğitimler, danışmanlık, seminerler, konsorsiyum odaklı toplantılar)
 • Proje başvurularında yönlendirme, yardım; başvuru formlarının teknik ve finansal içeriği ile ilgili öneriler
 • Desteklenen projeler için idari ve finansal yönetim desteği

Üniversite-Sanayi İşbirliği, Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri

Ana odaklarımızdan biri Koç Üniversitesi ile özel sektör arasında verimli, sistematik ve uzun vadeli işbirlikleri kurmaya yönelik faaliyetler. Bu konudaki çalışmalarımızla nihai amacımız Koç Üniversitesi’nde elde edilen araştırma sonuçlarını sanayi ile buluşturmak; ticarileştirilmeye ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak yenilikçi, özgün ve rekabetçi ürünlerin geliştirilmesine aracılık etmek.

Bir yandan mevcut çalışmaların projelendirilerek sanayiye entegre edilmesini, diğer yandan sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarını tespit edip bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik araştırmalar yapabilecek araştırmacılarla eşleştirme çalışmaları yaparak yeni projelerle sanayinin ihtiyaçlarına çözüm bulmayı hedefliyoruz.

Temel hizmetlerimiz:

 • Koç Üniversitesi’nin araştırma altyapısının tanıtımına ve altyapının özel sektör tarafından kullanımının artırılmasına yönelik etkinlikler
 • Üniversite-sanayi işbirliği geliştirilmesine yönelik etkinlikler (ihtiyaç analizi, proje eşleştirme ve proje geliştirme etkinlikleri)
 • Proje başvuru ve yönetim desteği

Fikri ve Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri

APGTTD olarak fikri ve sınai mülkiyet haklarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi için buluş bildirim ve patent başvuru sayılarını arttırmaya yönelik hizmetler sağlıyor ve bu konularda araştırmacılara rehberlik edebilecek arayüzler geliştiriyoruz. Nihai hedefimiz hem Üniversite içinde hem de paydaşlarımızla yürüttüğümüz projelerde elde edilen buluşlar üzerindeki hakların, lisanslama faaliyetlerinin ve bu süreçlere bağlı olarak elde edilecek gelirlerin etkin yönetimini sağlamak.

Temel hizmetlerimiz:

 • Buluşların ticarileştirilmesi için gerekli yöntemlerinin tanımlanması ve bu yöntemlerin izlenmesinde buluş sahiplerine rehberlik ve danışmanlık yapılması
 • Üniversite içindeki ve dışındaki bütün paydaşlarımızın FSMH yönetimi konusunda bilgilendirilmesi ve farkındalıklarının arttırılması
 • Gerekli altyapıları oluşturularak buluşların etkin bir şekilde değerlendirilmesi
 • Buluş sahipleri ile yenilikçi buluşların ortaya çıkmasına destek verecek sanayi kuruluşları ve bu buluşları lisanslayabilecek firmaların bir araya getirilmesi
 • Lisanslama yapacak olan firmalarla ilişkilerin yürütülmesi

APGTTD olarak buluşların ticarileştirilmesi konusunda İnventram A.Ş. ile yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. İnventram A.Ş., Koç Holding ve Koç Üniversitesi ortaklığı ile kurulan, erken aşama teknoloji yatırım alanında faaliyet gösteren bir şirket. Kısa ve yakın-orta vadeli ticarileşme potansiyeli olan buluşları genellikle İnventram A.Ş. aracılığı ile ticarileştirilirken orta ve uzun vadeli buluşlar için fikri ve sınai hakların korunması ve yönetimini APGTTD çatısı altında gerçekleştiriyoruz.

Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri

Araştırma, proje geliştirme, sanayi işbirlikleri, fikri ve sınai hakların yönetimi konularında yapılan çalışmaların nihai hedefi yenilikçi fikirlerin ve projelerin hayata geçirilmesi, şirketleşmesi ve topluma katkı sağlayan bir yapıya bürünmesidir. Bunun için araştırmanın merkezi olan Üniversitelerde şirketleşme ve girişimciliğin teşvik edilmesi ve bu yönde çalışmaları olan öğrencilerin ve araştırmacıların desteklenmesi gerekir.

Koç Üniversitesi, öğrencilerine ve araştırmacılarına bu destek ve teşviki sağlıyor. İlgili tüm destekler ve faaliyetler, Koç Üniversitesi Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (KWORKS) tarafından koordine ediliyor.