Neler Yapıyoruz?

APGTTD olarak birincil amaçlarımızdan biri öğrencilerden başlayarak bütün katmanlarda faaliyet alanlarımız ile ilgili farkındalık yaratmak, bu alanlara ilgiyi ve talebi arttırmak. Bunun için;

 • Teknoloji transferi, fikri ve sınai hakların yönetimi, buluş yönetimi, üniversite ve sanayi işbirliğinin önemi konularında farkındalığın arttırılmasına
 • Tanıtım ve olası işbirliklerinin kurulmasına
 • Kurum içi yetkinliğin arttırılması ve yeteneklerin geliştirilmesine
 • Kurum içi ve kurum dışı paydaşlar arasındaki iletişimin arttırılmasına yönelik

eğitimler, seminerler ve toplantılar düzenliyoruz.

Uzmanlar ile araştırmacıları, öğrencileri ve sanayiyi bir araya getirerek deneyimlerin paylaşılmasını, araştırma sonuçlarının nasıl yaygınlaştırılabileceği ve ticarileştirilebileceği, fikri ve sınai mülkiyet haklarının nasıl korunacağı ve yönetileceği konularında bilincin arttırılmasını sağlıyoruz.

Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler

Türkiye’nin öncü araştırma üniversitelerinden olan Koç Üniversitesi’nde araştırma projelerinin sayısını arttırmak ve geniş kapsamlı projelerin yürütülmesini sağlamak için ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından faydalanmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. APGTTD olarak araştırma projelerine destek veren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla Koç Üniversitesi arasında bir köprü olarak bu fonlardan etkin bir şekilde yararlanılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Proje başvurusu için uygun olabilecek programların belirlenmesi ve proje başvurusunun hazırlanmasından projenin sonlandırılmasına kadar yaşam döngüsü boyunca proje yürütücüsü ve personeline idari ve finansal her konuda destek veriyoruz. Bu alanda verdiğimiz hizmetler;

 • Destek programları hakkında üniversite içinden ve dışından katılımcılara sürekli ve etkin bilgilendirme yapılması (bilgi günleri, proje pazarları, seminerler)
 • Geliştirilen proje sayısını artırmaya yönelik hizmetler (kapasite geliştirme, eğitimler, danışmanlık, seminerler, konsorsiyum odaklı toplantılar)
 • Etkin proje uygulama becerisi geliştirmeye yönelik hizmetler (eğitimler, danışmanlık, finansal yönetim desteği)
 • İdari ve finansal yönetim desteği

Üniversite-Sanayi İşbirliği, Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri

APGTTD olarak ana odaklarımızdan biri Koç Üniversitesi ile özel sektör arasında verimli, sistematik ve uzun vadeli işbirlikleri kurmaya yönelik faaliyetler. Bu konudaki çalışmalarımızla nihai amacımız Türkiye’nin öncü araştırma üniversitelerinden biri olan Koç Üniversitesi’nde elde edilen araştırma sonuçlarını sanayi ile buluşturarak ticarileştirilmesine ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak yenilikçi, özgün ve rekabetçi ürünlerin geliştirilmesine aracılık etmek.

Bir yandan mevcut çalışmaların projelendirilerek sanayiye entegre edilmesini, diğer yandan sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarını tespit edip bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik araştırmalar yapabilecek araştırmacılarla eşleştirme çalışmaları yaparak yeni projelerle sanayinin ihtiyaçlarına çözüm bulmayı hedefliyoruz. Üniversite-sanayi işbirliğini arttırmaya yönelik diğer hizmetlerimiz;

 • Koç Üniversitesi’nin araştırma altyapısının tanıtımına ve altyapının özel sektör tarafından kullanımının artırılmasına yönelik etkinlikler
 • Üniversite-sanayi işbirliği geliştirilmesine yönelik etkinlikler (ihtiyaç analizi, proje eşleştirme ve proje geliştirme etkinlikleri)
 • Proje yönetim desteği (müzakere, koordinasyon ve finansal yönetim desteği)

Fikri ve Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri

Araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesi aşamasında en önem verilmesi gereken konulardan biri fikri ve sınai mülkiyet haklarının hukuken koruma altına alınması. Bu alanda verdiğimiz hizmetler fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması konusunda ilgilileri bilinçlendirmek ve farkındalığı arttırmak ile başlar. APGTTD olarak fikri ve sınai mülkiyet haklarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi için; buluş bildirim ve patent başvuru sayılarını arttırmaya yönelik hizmetler sağlıyor ve bu konularda araştırmacılara rehberlik edebilecek arayüzler geliştiriyoruz. Nihai hedefimiz; hem Üniversite içinde hem de paydaşlarımızla yürüttüğümüz projelerde elde edilen buluşlar üzerindeki hakların, lisanslama faaliyetlerinin ve bu süreçlere bağlı olarak elde edilecek gelirlerin etkin yönetimini sağlamak.

Bu kapsamda verdiğimiz hizmetler;

 • Buluşların ticarileştirilmesi için gerekli yöntemlerinin tanımlanması ve bu yöntemlerin izlenmesinde buluş sahiplerine rehberlik ve danışmanlık yapılması
 • Üniversite içindeki ve dışındaki bütün paydaşlarımızın FSMH yönetimi konusunda bilgilendirilmesi ve farkındalıklarının arttırılması
 • Gerekli altyapıları oluşturularak buluşların etkin bir şekilde değerlendirilmesi
 • Buluş sahipleri ile yenilikçi buluşların ortaya çıkmasına destek verecek sanayi kuruluşları ve bu buluşları lisanslayabilecek firmaların bir araya getirilmesi
 • Lisanslama yapacak olan firmalarla ilişkilerin yürütülmesi

APGTTD olarak buluşların ticarileştirilmesi konusunda İnventram A.Ş. ile yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. İnventram A.Ş., Koç Holding ve Koç Üniversitesi ortaklığı ile kurulan, erken aşama teknoloji yatırım alanında faaliyet gösteren bir şirket. Kısa ve yakın-orta vadeli ticarileşme potansiyeli olan buluşları genellikle İnventram A.Ş. aracılığı ile ticarileştirilirken orta ve uzun vadeli buluşlar için fikri ve sınai hakların korunması ve yönetimini APGTTD çatısı altında gerçekleştiriyoruz.

Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri

Araştırma, proje geliştirme, sanayi işbirlikleri, fikri ve sınai hakların yönetimi konularında yapılan çalışmaların nihai hedefi yenilikçi fikirlerin ve projelerin hayata geçirilmesi, şirketleşmesi ve topluma katkı sağlayan bir yapıya bürünmesidir. Bunun için araştırmanın merkezi olan Üniversitelerde şirketleşme ve girişimciliğin teşvik edilmesi ve bu yönde çalışmaları olan öğrencilerin ve araştırmacıların desteklenmesi gerekir.

Koç Üniversitesi, öğrencilerine ve araştırmacılarına bu destek ve teşviki sağlıyor. İlgili faaliyetleri APGTTD olarak planlanıyor ve koordine ediyoruz. Düzenlediğimiz eğitimler, seminerler ve toplantılarla başlıca hedeflerimiz;

 • Yenilikçilik, girişimcilik ve şirketleşme konularında farkındalık yaratmak
 • İş modeli geliştirilmesi ve iş fikrinin pazarlanması konularında danışmanlık sağlamak
 • Şirket kurma aşamasında karşılaşabilecekleri hukuksal ve finansal problemler ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması konularında bilgi sahibi olmalarını ve bu alanlarda bilinçlenmelerini sağlamak
 • Girişimcileri iş fikirlerini gerçekleştirmek için kaynak bulmaları konusunda desteklemek.

APGTTD olarak yeni yapılanmamız sayesinde şirketleşme ve girişimcilik hizmetlerinin çerçevesini belirledik ve uzun vadeli bir yol haritası çizdik. Bu doğrultuda ilk olarak erken aşama girişimleri hayata geçirmek için yeni nesil bir Kuluçka Merkezi kurduk. Kuluçka Merkezi’ni iş fikri olan öğrencilerden öğretim üyelerine kadar ihtiyaç duyan bütün Koç Üniversitelilere destek verebilecek şekilde yapılandırdık. Kuluçka Merkezinin ardından kurulacak olan şirketleşme araçlarıyla öğrencilerin iş fikirlerinin şirketleşmesi için danışmanlık ve fon bulma hizmeti vermeye hazırlanıyoruz.